مجاهد

این وبلاگ تلاشی است برای شناخت ، نقد ، روشن گری وتبیین ماهیت فرقه رجوی که روزی سازمان مجاهدین خلق ایران نام داشت

مجاهد

این وبلاگ تلاشی است برای شناخت ، نقد ، روشن گری وتبیین ماهیت فرقه رجوی که روزی سازمان مجاهدین خلق ایران نام داشت

شهروز تاج بخش عضو سابق مجاهدین خلق که به سودای آزادی ، سالهای سیاهی را درفرقه رجوی اسیر بوده است و اینک تجربه  گذشته هایش را با شما شریک می شود ، باشد که با هم چراغی را رو به آینده بر افروزیم